Photos and Videos

Entaniya  Fisheye 250 MFTで撮影した写真や動画

360VRサンプル

Entaniya  Fisheye 250 MFT 2.3

Entaniya  Fisheye 250 MFT 2.3

Entaniya  Fisheye 250 MFT 2.3 on Micro Four Thirds Sensor

Entaniya Fisheye 250 MFT 2.3 on Blackmagic Cinema Camera

Entaniya  Fisheye 250 MFT 3.0

Entaniya  Fisheye 250 MFT 3.0

Entaniya  Fisheye 250 MFT 3.0 on Micro Four Thirds Sensor

Entaniya Fisheye 250 MFT 3.0 on SONY α6500 via MFT-E adaptor

Entaniya  Fisheye 250 MFT 3.6

Entaniya Fisheye 250 MFT 3.6

Entaniya  Fisheye 250 MFT 3.6 on Micro Four Thirds Sensor

Entaniya Fisheye 250 MFT 3.6 on SONY α6500 via MFT-E adaptor