Entaniya Fisheye オリジナル動画

SONYα7RM2

APS-C/Super35mm | Entaniya Fisheye 250 3.6

SONYα7RS

APS-C/Super35mm | Entaniya Fisheye 250 3.6

SONYα6500

Super35mm | Entaniya Fisheye 250 3.6

Panasonic GH5

anamorphic 60fps 4K | Entaniya Fisheye 250 3.0