Entaniya Fisheye 250 でVR撮影ができるカメラ

E-mount

spec
Sony α7R

Sample VR Video
spec
Sony α7S / Sony α7SM2
Sample VR Video
originalvideo
Sony α6500
/ α6300
Sample VR Video
blank

MFT-mount

spec
Blackmagic MSC4K

Sample VR Video
originalvideo
Panasonic GH5
/ GH4
Sample VR Video
originalvideo
Olympus O-MD E-M1M2

Sample VR Video
blank
JVC GY-LS300CH 250VR

Sample VR Video

C-mount

spec
FASTCAM Mini

Sample VR Video
blank blank blank